Hilsen fra formanden i Tannisbugt Venstre

6. juni 2020

Kære Venstremedlemmer i Hjørring Kommune

Forskellige omstændigheder har gjort, at vi nu to år i træk, ikke har afholdt et Grundlovsmøde i Venstre i Hjørring Kommune. Sidste år var vi alle optaget af Folketingsvalget – og i går var det frygten for coronasmitten, der afholdt os fra at forsamles til Grundlovsmøde.

Men vi trænger til at mødes – til at hilse på hinanden og til at diskuteres det, der sker i vores samfund.

I Tannisbugt Venstre vil vi i forventning om, at forsamlingsforbuddet bliver lempet, så vi fra på mandag

igen kan forsamles mere end 10 personer, gerne invitere jer til et åbent medlemstræf ved det Gamle Elværk i Bindslev mandag 15. juni 2020 kl. 18.00-21.00.

Vi vil i samarbejde med engagerede folk fra Bindslev Gl. Elværk og Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening – dels fortælle Bindslev Elværks over 100 år lange historie og demonstrere, hvordan værket i dag, 52 år efter at det blev lukket, stadig eksisterer og fremstår som et levende museum, der producerer strøm - dels fremvise et godt eksempel på det store arbejde, der gøres for at forbedre vandløbenes stilstand, så de giver optimale forhold for fiskebestanden, og hvordan naturpleje med græssende kvæg og heste genskaber biodiversiteten i området.

Som I måske har fulgt med i, har EU's Vandrammedirektiv (som bl.a. forpligter medlemsstaterne til at sikre, at vandløb har en god økologisk tilstand) afstedkommet, at Staten har udpeget Fisketrappen ved Bindslev Gl. Elværk som en spærring, der hindrer faunaens frie vandring og har en negativ indvirkning på den økologiske tilstand i Uggerby Å og tilstødende vandløb. Staten har uddelegeret opgaven at løse dette problem til Hjørring Kommune.

Det første borgermøde om Fisketrappens skæbne blev afholdt i Sognehuset i Bindslev 7. marts 2017 og 27. april 2020 – 3 år efter– blev det næste og sidste borgermøde afholdt (virtuelt) på et tidspunkt, hvor projektet, der radikalt vil forandre vilkårene for elværkets drift, besværliggøre kanofarten, fælde 250 træer, fjerne shelterpladsen nord for åen OG efterlade en jordbunke på 58.000 m3, reelt VAR vedtaget!

I den mellemliggende periode har adskillige eksperter været involveret i at udarbejde et projekt, som forsøger at tilgodese vandløbenes økologiske tilstand, elværkets (reducerede) drift og kanofartens opretholdelse UDEN at komme i karambolage med rørledninger og risikere sætningsskader på huse i området. Projektet er blevet fulgt af en følgegruppe bestående af repræsentanter fra forskellige interessenter - heriblandt Bindslev Gl. Elværk og BHE (Borger, Handel, Erhverv) i Bindslev. Ingen af disse to foreninger har i udgangspunktet ønsket en så voldsomt indgribende forandring af området omkring Bindslev Gl. Værk, trods det man har en vis forståelse for andre naturelskeres ambitioner på vandløbenes vegne.

Nu står vi her – og venter på Statens og EU's reaktion, når de modtager projektet fra Hjørring Kommune.

Omtrent kr. 19 mio. koster det! Plus en jordbunke, som nogen skal betale for at bortskaffe eller bekoste et område, hvor den kan placeres. Hvad bunken skal bruges til, og hvordan etableringen og driften af den skal finansieres, mangler der endnu svar på.

MF’erne Karsten Lauritzen og Marie Bjerre kommer til Bindslev – Marie har vi inviteret fordi hun er et af Venstres medlemmer af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, hun sidder desuden i Naturmødets bestyrelse. Fra Byrådet deltager Venstres gruppeformand Henrik Jørgensen og formand for Teknik- og Miljøudvalget Søren Smalbro (og forhåbentlig også andre af Venstres byrådsmedlemmer).

Arrangementet er åbent på den måde, at ikke kun Venstres medlemmer men også andre interesserede er velkomne. Vi vil sørge for at deltagerne bliver fordelt i grupper, som på skift besøger det Gl. Elværk og drager med guider fra Tannisbugt Natur- og Vandløbsforening ud og besigtiger naturplejeprojektet ved Vangen Bæk.

I løbet af aftenen kan man få sulten stillet ved Bindslev-Tversted IF’s Håndboldafdelings store grill, hvor man kan købe grillpølser, drikkevarer m.m.

SÅ KOM og lad os kigge på og tænke over de dilemmaer politik indebærer i VIRKELIGHEDEN!

HUSK gummistøvlerne eller andet praktisk fodtøj!

Kommer du i bil, så parker NORD for Uggerby Å (ved Naturlegepladsen) og gå over broen ved Fisketrappen.

Så mødes vi SYD for åen og fordeler os derfra. Vi vil naturligvis gennemføre arrangementet under iagttagelse af de gældende corona-retningslinjer.

På gensyn i Bindslev.

Venlig hilsen

TANNISBUGT VENSTRE

Elsebeth Madvig

Tlf. 2444 2399

Mail: madvig@has.dk