Nyt fra Formanden

25. februar 2019

Referat fra Generalforsamlingen 2019

Referat fra Generalforsamling i Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup Venstrevælgerforening den 19. februar 2019 kl. 18.00.

Mødet startede med spisning for de 13 medlemmer og 1 ikke-medlem.

Ad 1. Valg af dirigent: Lars Peter Boel, som bemærkede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var annonceret i Vendelboposten den 06.02.2019, ligesom alle medlemmer var adviseret ved indbetaling af kontingent på PBS i januar måned. Der var enighed om at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Ad 2. Formandens beretning: Jørgen Christensen meddelte, at foreningen havde 41 medlemmer, hvilket var en tilbagegang på 5 medlemmer fra sidste år.

Endvidere nævnte Formanden bl.a., at regeringen har afsat flere milliarder til sundhedsvæsnet og velfærd. Der er fremgang i beskæftigelsen, og mange tusinde færre borgere er på offentlig forsørgelse. Der uddannes et betydeligt antal flere politibetjente, og formanden nævnte en række forbedringer for Danmarks befolkning. – Af lokale sager omtalte Jørgen Christensen, at det var godt, at Vendelbohus ser ud til at kunne fortsætte. Desværre har byrådet besluttet at lukke plejehjemmet Havbakken i Tornby, men det var godt, at Venstres gruppe stemte imod lukningen. Endvidere omtalte Formanden den aktuelle sag vedr. opsætning af større vindmøller ved Hjortnæs, ligesom den manglende kystsikring ved Lønstrup blev omtalt.

Formandens beretning blev godkendt efter en konstruktiv debat, hvor flere af de tilstedeværende nævnte det groteske i, at kommunen brugte mange mange millioner på udvidelsen af Hjørring Stadion og samtidig ikke havde råd til at bevare Havbakken i Tornby.

Ad 3. Kassereren aflægger beretning: Jørgen Christensen gennemgik det omdelte regnskab, som viste et overskud på kr. 411,28. - Regnskabet blev godkendt.

Ad 4. Indkomne forslag: Ingen.  

Ad 5. Valg af formand: Jørgen Christensen blev genvalgt.

Ad 6. Valg af bestyrelse samt valg af suppleanter: Genvalg til Bent Pedersen, Poul Nielsen og Jens Jepsen som bestyrelsesmedlemmer og Lars Peter Boel som suppleant.    

 Ad 7. Valg af revisorer samt revisorsuppleant: Genvalg til revisorer Birgit Hjortlund og Lars Peter Boel samt revisorsuppleant Pouline Nielsen.

Ad 8. Valg af to byrådskandidater i valgåret: Udgik. Det er ikke valgår.

Ad 9. Eventuelt: Et medlem foreslog at invitere Henrik Jørgensen til næste års generalforsamling.  

Svenning Christensen gav en kort orientering om arbejdet i byrådet, hvorefter Svenning viste lysbilleder og fortalte om sin spændende og oplevelsesrige rejse til Tanzania, herunder hvordan det lykkedes for Svenning at nå til tops af Kilimanjaro.  

Referent: Birgit Hjortlund/24.02.2019.