Nyt fra Formanden

22. februar 2020

Referat fra Generalforsamling i Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup Venstrevælgerforening den 18. februar 2020 kl. 18.00.

Mødet startede med spisning for de 11 medlemmer.

Ad 1. Valg af dirigent: Lars Peter Boel, som bemærkede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var annonceret i Vendelboposten den 29/01/2020, ligesom alle medlemmer var adviseret ved indbetaling af kontingent på PBS i januar måned. Der var enighed om at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Ad 2. Formandens beretning: Jørgen Christensen meddelte, at foreningen har 37 medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 4 medlemmer fra sidste år.

Endvidere nævnte Formanden bl.a, at der er kommet ny formand og næstformand i Venstre, og at partiet vandt folketingsvalget i juni men desværre tabte regeringsmagten. Kredsens kandidat, Karsten Lauritzen, fik et flot valg med mere end 18.000 stemmer. - På det lokale plan nævnte formanden flytning af Rubjerg Knude Fyr, som har givet masser af omtale nationalt og internationalt samt beslutningen i Byrådet om at lukke Havbakken, som har givet masser af negativ omtale til det socialistiske flertal i byrådet. Regeringens udspil til udligningsreform giver masser af negativ omtale, og borgmester Arne Boelt har truet med ikke at stille op til næste kommunalvalg. Regeringen synes at udskyde vigtige reformer såsom nye infrastruktur-, klima- og sundhedsreformer, som Venstre ønsker igangsat hurtigst muligt sammen med nyt forlig om politiet og anklagemyndigheden. Venstre skubber også på for at få gennemført en ny psykiatriplan og en flerårig aftale for Det kongelige Teater. Formanden opfordrede oppostitionen til at være mere offensiv.

Formandens beretning blev godkendt efter en god debat om bl.a. borgmesterkandidat og kystsikring. I den forbindelse mente flertallet, at sandfodring er nytteløs, og at der skal satses på hård kystsikring.

Ad 3. Kassereren aflægger beretning: Jørgen Christensen gennemgik det omdelte regnskab, som viste et underskud på kr. 8,01. - Regnskabet blev godkendt.

Ad 4. Indkomne forslag: Ingen.  

Ad 5. Valg af formand: Jørgen Christensen blev genvalgt.

Ad 6. Valg af bestyrelse samt valg af suppleanter: Genvalg til Søren Bendtsen og Henrik Vedel og nyvalg til Svenning Christensen som bestyrelsesmedlemmer. Niels Nielsen og Lars Peter Boel blev suppleanter.     

 Ad 7. Valg af revisorer samt revisorsuppleant: Genvalg til revisorer Birgit Hjortlund og Lars Peter Boel og nyvalg til revisorsuppleant Lis Thomsen.

Ad 8. Valg af to byrådskandidater i valgåret: Udgik. Det er ikke valgår.

Ad 9. Eventuelt: Intet.  

Svenning Christensen orienterede om arbejdet i byrådet,og Birgit Hjortlund gav en kort beskrivelse af arbejdsopgaverne i forbindelse med udsendelse som valgobservatør i OSCE- og EU-regi.  

Referent: Birgit Hjortlund/20.02.2020.